ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ THEANGELIS.EU!

Το THEANGELIS.EU (η «Ιστοσελίδα») ή THEANGELIS Online είναι η ιστοσελίδα που περιγράφει
τις υπηρεσίες που διατίθενται προς εσάς υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις
(«Όροι και Προϋποθέσεις»).
Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας www.theangelis.eu αναγνωρίζετε ότι έχετε
διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις, δεσμεύεστε
από τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων συνιστά η Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR, οι οποίοι έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων-GDPR) και την
αντίστοιχη εθνική νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου.
Κατά την πρόσβαση σε ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους
Όρους και Προϋποθέσεις και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες πρόσβασης ή χρήσης που
αναρτώνται σε αυτήν.
Υποχρεούστε να ενεργείτε πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή
πίστη. Δεν δύνασθε να προβαίνετε σε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της Ιστοσελίδας
καθώς και του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτήν και δεν δύνασθε να
βλάπτετε με οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή λειτουργία της.
Εάν παραβιάζετε, από δόλο ή αμέλεια, οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται
στους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων- GDPR), θα καθίστασθε υπεύθυνοι για όλες τις απώλειες και ζημίες
που θα προκληθούν εξ αυτού του λόγου στην THEANGELIS, τις συνδεδεμένες εταιρείες της,
τους συνεργάτες της ή τους παρόχους αδειών.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΥΡΗΞΗ

Όλες οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά για
ενημερωτική χρήση. Οι ανακοινώσεις και τα προϊόντα δεν έχουν σκοπό τη διάγνωση,
θεραπεία, ίαση ή πρόληψη οποιασδήποτε κατάστασης ή ασθένειας για τα οποία, σε κάθε
περίπτωση, οφείλετε να συμβουλεύεστε μόνο το γιατρό σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία
αναφορικά με τη φύση ή την προτεινόμενη χρήση των προϊόντων μας, μπορείτε να μας
αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@theangelis.eu

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΙΚΑΙΟ

Το THEANGELIS.EU (η «Ιστοσελίδα») ή THEANGELIS Online είναι η επίσημη ιστοσελίδα και
ηλεκτρονικό κατάστημα των προϊόντων THEANGELIS στην Ελλάδα και Παγκοσμίως και
αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – THEANGELIS.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων παρεχόμενων υπηρεσιών και
προϊόντων, γραφικών, φωτογραφιών και κειμένων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της
εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού και
Διεθνούς δικαίου. Τα ονόματα των προϊόντων της THEANGELIS αποτελούν εμπορικά σήματα
της εταιρείας, εκτός από αυτά (ευρέως διαδεδομένα) που υποδεικνύεται ότι κατέχονται και
από άλλες εταιρείες. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή,
μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, ανακοίνωση,
διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή
μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής
άδειας της THEANGELIS, νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Το
λογότυπο της εταιρείας είναι αποκλειστικό εμπορικό σήμα και διακριτικό γνώρισμα και
προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών
σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης και κάθε τροποποίηση τους διέπονται από το
Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους αρμόδια
ορίζονται τα Δικαστήρια Λάρισας.